Michiel Gerbranda 8 januari 2018 door Michiel Gerbranda

Cut the Shortcut – Een onevenaarbaar krachtig groei-instrument

Wie je ook bent, hoe groot of klein je dromen ook zijn, iedereen is op zoek naar groei en vooruitgang. Naar een manier om het beste uit zichzelf te halen. Maar helaas levert de wijze waarop we hier invulling aan geven in de meeste gevallen niet de resultaten waar we naar op zoek zijn.

Dit komt omdat we leven in een wereld waarin snelheid gelijk is komen te staan aan succes. Hierdoor hebben we een enorme angst ontwikkeld voor het verliezen van tijd. Alles wat niet direct bijdraagt aan een toename van snelheid of efficiëntie zien we dan ook als een gevaar voor onze ontwikkeling.

En dus overspoelen we onszelf met voorspelbaarheid. Zolang omgevingen en processen namelijk voorspelbaar zijn, weten we precies waar we aan toe zijn. We kunnen exact aangeven waar we naar onderweg zijn en wat we moeten doen om daar te komen. En dat geeft ons het gevoel dat we zo min mogelijk kostbare tijd aan het verliezen zijn; en dus zo snel en efficiënt mogelijk groei en vooruitgang realiseren.

Onvoorspelbaarheid

Maar zoals ik in mijn vorige blog beschrijf, realiseren we met deze aanpak een averechts effect. Voorspelbaarheid blijkt namelijk helemaal geen vruchtbare basis te zijn voor succes. Sterker nog; wanneer we kijken naar mensen en organisaties die successen realiseren waar wij graag bij in de buurt willen komen, dan zien we dat hun prestaties juist ontstaan uit periodes die opvallend onvoorspelbaar zijn.

Terwijl wij onvoorspelbaarheid (uit angst voor het verliezen van tijd) zoveel mogelijk uit de weg gaan, gebruiken zij deze periodes om toegang te krijgen tot een zeer unieke brandstof. Een brandstof die zo krachtig is dat het hen in staat stelt prestaties te realiseren die zij zonder die brandstof onmogelijk voor elkaar zouden krijgen.

Een brandstof die wij allemaal kennen als ‘inspiratie’.

Afstand

Ondanks deze directe relatie tussen en inspiratie en succes, speelt het instrument nauwelijks een serieuze rol in onze maatschappij. Dat is opvallend, maar ook begrijpelijk. Het imago van inspiratie staat namelijk volledig haaks op de manier waarop wij naar succes kijken. Doordat wij snelheid en efficiëntie zien als de sleutel tot groei en vooruitgang, kunnen wij ons onmogelijk voorstellen dat iets dat in onze ogen zo toevallig, ongrijpbaar en onvoorspelbaar is ook maar enige rol van betekenis speelt bij de totstandkoming van concreet succes.

Het is een twijfelachtig imago dat inspiratie te danken heeft aan de wijze waarop we het begrip al eeuwenlang definiëren:

Inspiratie is een gevoel dat plotseling ontstaat wanneer je overvallen wordt door een idee of inzicht dat zó verhelderend is, dat het een ‘allesoverstijgende’ impact op je maakt. Deze impact zorgt ervoor dat andere bezigheden of activiteiten van dat moment ineens minder belangrijk lijken, en er een sterke drang ontstaat om direct met het nieuwe idee of inzicht aan de slag te gaan.

Ondanks dat er veel uiteenlopende definities van het begrip bestaan, is iedereen het wel eens over de drie belangrijkste kenmerken van inspiratie:

Allereerst het plotselinge karakter; inspiratie overvalt je op een moment dat je het niet ziet aankomen. Ten tweede de hevige impact die je ervaart; je wordt volledig door het gevoel bevangen waardoor andere bezigheden of prioriteiten van dat moment ondergeschikt lijken. En als derde de sterk motiverende kracht die eruit voortkomt. Het brengt een positieve energie in ons los waardoor we het liefst direct met het idee of inzicht aan de slag zouden willen gaan.

Verklaarbaar

Inspiratie komt dus opzetten op een moment waarop we het niet zien aankomen, zonder dat we precies weten waar het vandaan komt. En dat heeft er eeuwen geleden voor heeft gezorgd dat inspiratie – bij gebrek aan een betere verklaring – werd toegeschreven aan iets dat groter was dan wijzelf. Een bovennatuurlijke kracht. Een Goddelijke interactie.

Hierdoor is er een mythische mist om het begrip heen komen hangen die tot op de dag van vandaag bepaalt hoe wij tegen inspiratie aankijken; als een toevallig, onberekenbaar en abstract begrip dat we maar moeilijk serieus kunnen nemen.

Inspiratie veroorzaakt door een bovennatuurlijke kracht.
Inspiratie veroorzaakt door een bovennatuurlijke kracht.

Erg zonde, want inmiddels heeft recent neurologisch onderzoek aangetoond dat niet God, maar een zeer complex proces in onze hersenen verantwoordelijk is voor het ontstaan van inspiratie. Het is een proces waar we nog maar nauwelijks iets vanaf weten, maar dat – zodra we het gaan ontleden – ons beeld van inspiratie voorgoed zal veranderen. Omdat het laat zien dat het ongrijpbare imago van inspiratie totaal niet aansluit bij de wijze waarop het begrip zich in werkelijkheid manifesteert.

Aanpakenergie

Het ontleden van dit proces begint bij datgene dat we al weten; het resultaat dat eruit ontstaat. De sterk motiverende energie die wij inspiratie noemen.

Het is een energie die door wetenschappers ook wel ‘aanpakenergie’ wordt genoemd. En die volgens hen ontstaat doordat inspiratie altijd een vorm aanneemt die nauwkeurig blijkt te matchen met onze interesses en capaciteiten. Dit betekent concreet dat inspiratie altijd over een onderwerp gaat dat wezenlijk belangrijk voor ons is; iets dat we heel graag willen. Én ons tegelijkertijd motiveert om activiteiten te ondernemen die aansluiten bij de kennis en capaciteiten waarover wij beschikken; iets dat we goed kunnen.

Tijdens een moment van inspiratie worden we dus geconfronteerd met een idee of inzicht waarmee we iets dat we heel graag willen (een droom of ambitie) kunnen gaan realiseren op een manier die past bij de kwaliteiten waarover we beschikken. Een zeer bijzondere persoonlijke connectie die verklaart hoe het komt dat inspiratie zo’n sterk motiverende energie bij ons losmaakt.

Omdraaien

Het is een theorie die overduidelijk aanleiding geeft om een aantal van onze traditionele ideeën eens kritisch tegen het licht te houden. Maar toch houdt de wetenschap over inspiratie hier ook meteen weer op. En dat is jammer. Want wanneer je deze unieke persoonlijke connectie wat langer op je in laat werken, dan kan je niets anders concluderen dan dat zo’n match natuurlijk nooit zomaar uit de lucht kan komen vallen. Dat kan onmogelijk toeval zijn.

Dan ligt het veel meer voor de hand om die connectie met onze interesses en capaciteiten niet langer te zien als het resultaat of gevolg van inspiratie, maar juist als de oorzaak ervan. Als de keiharde voorwaarde voor inspiratie om te kunnen ontstaan.

Door de werking van inspiratie op deze manier simpelweg om te draaien – en datgene dat we altijd hebben gezien als het resultaat te gaan beschouwen als de oorzaak – komt het begrip in een volledig nieuw daglicht te staan. Het zorgt ervoor dat we op het spoor komen van een aantal unieke eigenschappen die we nog niet eerder met de werking van inspiratie in verband hebben gebracht. Eigenschappen die alle vage mist die er om het begrip heen hangt wegnemen. En ons voorzien van een duidelijke verklaring voor hoe het komt dat mensen en organisaties die gevolg geven aan hun inspiratie in staat zijn om veel grotere successen te realiseren dan zij die worden aangedreven door andere vormen van motivatie.

Uniek mechanisme

Zo stelt dit nieuwe perspectief ons in staat om één van de meest ongrijpbare eigenschappen van inspiratie te verklaren. Namelijk het feit dat we inspiratie niet zien aankomen.

Wanneer we de persoonlijke connectie met onze interesses en capaciteiten niet langer zien als het gevolg, maar juist als de oorzaak van inspiratie, dan betekent dit dat inspiratie alleen kan ontstaan wanneer we in aanraking komen met een idee of inzicht dat aan beide voorwaarden voldoet. Dat niet alleen aansluit bij onze persoonlijke interesses, maar tegelijkertijd ook als haalbaar kan worden beschouwd op basis van de capaciteiten waarover wij beschikken.

En dat betekent dat er voorafgaand aan een moment van inspiratie dus blijkbaar ergens een beoordeling plaatsvindt. Dat er een selectieprocedure wordt doorlopen die bepaalt welke ideeën of inzichten voldoen aan de voorwaarde voor inspiratie, en welke niet.

Een zeer pittige selectieprocedure, kunnen we wel stellen. Aangezien onze interesses en capaciteiten zijn opgebouwd uit een complex netwerk van persoonlijke eigenschappen, kenmerken factoren en variabelen. Uit ontelbaar veel factoren die bepalen wat we leuk vinden, en wat niet. Wat belangrijk voor ons is, en wat niet. Waar we vandaan komen, welke ervaringen we achter de rug hebben en waar we naar onderweg zijn. Variabelen die onze smaak bepalen, en vastleggen hoe onze voorkeuren en afgunsten eruit zien. Kenmerken die onze zekerheden en onzekerheden bepalen. Die bepalen waar we goed in zijn, en eigenschappen die definiëren hoe onze zwaktes eruit zien.

Hierdoor kunnen we eenvoudig verklaring waarom mensen en organisaties die gevolg geven aan hun inspiratie in staat zijn om veel grotere successen te realiseren dan zij die worden aangedreven door andere vormen van motivatie.

En dat brengt ons bij het antwoord dat we nodig hebben. Het wil namelijk zeggen dat er vlak voor een moment van inspiratie een zeer indrukwekkende rekensom plaatsvindt in onze bovenkamer. Een rekensom waarbij een nieuw idee of inzicht dat bij ons binnenkomt in een split-second wordt beoordeeld aan de hand van dit uitgebreide netwerk met variabelen. Een rekensom die niet alleen verklaart hoe het komt dat wetenschappers net voor een moment van inspiratie zo’n opvallende piek in hersenactiviteit waarnemen, maar die ook verklaart waarom we inspiratie niet zien aankomen.

Het is een proces dat simpelweg zo complex is dat het ons denkvermogen te boven gaat. Een rekensom die zo ingewikkeld is dat wij deze onmogelijk zelf – met ons bewustzijn – zouden kunnen maken.

Besturen

Dit legt een uniek mechanisme bloot dat de deur opent naar nog veel meer nieuwe inzichten omtrent de werking van inspiratie. Want ondanks dat dit selectieproces zich buiten ons bewustzijn afspeelt, leert dit mechanisme ons tegelijk dat we veel meer invloed hebben op het ontstaan van inspiratie dan we tot nu toe altijd gedacht hebben. De variabelen die de werking van dit selectieproces bepalen – onze interesses en capaciteiten – zijn namelijk eigenschappen die we volledig zelf in de hand hebben.

Hoe meer we investeren in de training en ontwikkeling van onze persoonlijke interesses, hoe meer we in aanraking komen met nieuwe ideeën en inzichten die daarbij aansluiten. En dus hoe groter de kans wordt dat we tegen een idee of inzicht aanlopen dat aan deze voorwaarde voor inspiratie voldoet.

Hetzelfde geldt voor onze capaciteiten. Hoe meer we onze kennis en kunde trainen en ontwikkelen, hoe meer toegang we krijgen tot de capaciteiten van onszelf en van anderen. Hoe groter daardoor de kans wordt dat we tegen ideeën aanlopen die redelijkerwijs als haalbaar beschouwd kunnen worden. En dus voldoen aan die andere voorwaarde voor inspiratie.

Uitgebreider proces

Nu blijkt blijkt dus niet zomaar uit de licht komt vallen, maar een direct gevolg is van de training en ontwikkeling van onze interesses en capaciteiten, kunnen we concluderen dat het ontstaan van inspiratie een veel uitgebreider proces beslaat dan het korte en vluchtige moment waarop we het ervaren.

Een inzicht dat des te meer wordt bekrachtigd wanneer we ons beseffen dat onze interesses en capaciteiten bij uitstek eigenschappen zijn die zich niet van de ene op de andere dag ontwikkelen. Integendeel zelfs. Dergelijke fundamentele persoonlijke kenmerken vormen zich veel eerder over langere periodes, en vereisen processen die niet altijd even vlotjes en efficiënt verlopen. Processen die vaak onvoorspelbaar en stekelig zijn. Die zich kenmerken door vallen en opstaan, en daardoor alleen volbracht worden wanneer daar aardig wat energie, doorzettingsvermogen en ‘effort’ tegenover staat.

Effortfase voor

De voorwaarden voor inspiratie ontstaan dus pas wanneer we bereid zijn om de ‘effortfases’ die daarbij horen te doorstaan. En met dat is een inzicht dat de puzzel rondom inspiratie steeds verder compleet maakt. Deze constatering sluit namelijk perfect aan bij het patroon waarmee we dit verhaal begonnen. Het patroon dat we opmerkten bij onze voorbeelden. Bij mensen en organisaties die successen weten te realiseren waar wij graag bij in de buurt willen komen.

Daar konden we – vlak voordat zij een doorslaggevend moment van inspiratie ervaarden – namelijk exact zo’n effortfase aanwijzen. Een stekelige en onvoorspelbare periode waarin flink wat energie, tijd en strijd geleverd werd. Een periode die we zonder deze kennis zouden beoordelen als inefficiënt en ongestructureerd – en daardoor beschouwden als een gevaar voor onze groei en vooruitgang – maar die we nu veel beter kunnen verklaren. Op basis van het nieuwe perspectief op inspiratie kunnen we namelijk zeggen het geen inefficiëntie en onstructuur is wat we daar waarnemen, maar de onvermijdelijke effort die hoort bij de ontwikkeling van zoiets fundamenteels als onze interesses en capaciteiten.

Effortfase na

Dat het ontstaan van inspiratie onmogelijk los gezien kan worden van de fase die zich daarvoor afspeelt dwingt ons om met een bredere bril naar het begrip te gaan kijken. En daarmee dus ook naar de periode die daarna volgt; de periode na een doorslaggevend moment van inspiratie.

Wanneer we dat doen, dan ontdekken we daar opvallend genoeg precies hetzelfde patroon. Wanneer we kijken naar het pad dat mensen en organisaties doorlopen die bovengemiddeld succesvol zijn, dan zien we dat zij ook ná een doorslaggevende moment van inspiratie een hele concrete effortfase doorlopen. Een tweede effortfase, die zich net als de eerste kenmerkt door processen die opvallend stroperig, stekelig en onvoorspelbaar verlopen. En waarin eveneens veel impasses, onzekerheden, twijfels en tegenslagen moeten worden overwonnen.

De cirkel rond

Het is een effortfase die – net als de eerste – gevoelsmatig mijlenver van de ervaring van een moment van inspiratie af staat, maar waarvan de aanwezigheid in deze context eveneens eenvoudig kan worden verklaard. Groei en vooruitgang komt namelijk nooit aanwaaien. Iedereen die ambitieus genoeg is om te dromen over bijzonder succes, weet dat dergelijke prestaties nooit gerealiseerd kunnen worden zonder daar keihard voor te werken. Zonder daarbij pittige effortfases te doorstaan om datgene dat je voor ogen hebt ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Wie je ook bent, hoe goed je idee ook is en over hoeveel geld of talent je ook beschikt; om bovengemiddeld succes te kunnen realiseren moet je boven jezelf uitstijgen. Dan moet je bereid zijn om door te zetten op momenten waarop anderen afhaken. Dan zul je de focus, de kracht en de overtuiging moeten vinden om alle tegenslagen, uitdagingen en impasses die daarbij komen kijken te kunnen doorstaan.

Om dat voor elkaar te krijgen moet je dus wel over een uitzonderlijk sterke brandstof beschikken. Dan moet je wel gemotiveerd zijn op een manier die verder gaat dan andere, ‘normale’ vormen van motivatie. En inderdaad, laat dat nou precies zijn wat inspiratie ons levert. Een sterk motiverende energie die ons in staat stelt prestaties te leveren die we zonder die brandstof onmogelijk voor elkaar zouden kunnen krijgen.

Onevenaarbaar krachtig

Inmiddels blijkt duidelijk hoe het komt dat inspiratie zo’n prominente rol speelt bij de totstandkoming van bijzonder succes. Het wijst ons op een richting en een aanpak waarmee we iets dat we heel graag willen kunnen gaan realiseren op een manier die past bij waar we goed in zijn. Het motiveert ons activiteiten te ondernemen die in lijn liggen met onze interesses en capaciteiten. En die persoonlijke connectie zorgt ervoor dat we dingen voor elkaar krijgen die anders nooit zouden lukken.

Maar toch is er nog meer. Toch hebben we met deze theorie nog niet de volledige kracht van inspiratie in beeld gebracht. Om erachter te komen hoe krachtig de brandstof die inspiratie voortbrengt werkelijk is, moeten we nog een stapje verder gaan. Dan moeten we alle nieuwe inzichten die we tot nu toe hebben opgedaan met elkaar te verbinden. Wanneer we dat doen, dan ontdekken we namelijk nog een unieke nieuwe eigenschap. Een eigenschap die ervoor zorgt dat het positieve effect van inspiratie op onze prestaties nog velen malen sterker is dan we nu al zouden kunnen vermoeden.

En die eigenschap is dat de werking van inspiratie is opgebouwd als een garantiesysteem voor succes. Als een verzekering die erop toeziet dat activiteiten die ontstaan uit inspiratie altijd gegarandeerd onderscheidend en authentiek zijn. En daarmee dus automatisch voldoen aan de belangrijkste voorwaarden voor succes.

Gegarandeerd onderscheidend

Doordat inspiratie ontspringt uit een zeer complexe en persoonlijke mix van eigenschappen, is de samenstelling ervan altijd zo uniek als een vingerafdruk.

Niemand op de wereld heeft namelijk interesses en capaciteiten die uit precies dezelfde variabelen bestaat als die van jou. En dat betekent dat de richting en de aanpak die tijdens een moment van inspiratie naar voren komt gegarandeerd origineel, eigenaardig en bijzonder is. Dit zorgt ervoor dat – zodra we onze inspiratie opvolgen – we gegarandeerd activiteiten ondernemen die anders zijn dan anders. Dat we dingen doen die uniek zijn. Die niet voorspelbaar zijn en die afwijken van de massa. En dat betekent vanzelfsprekend dat we eerder opvallen en een grotere aantrekkingskracht realiseren dan wanneer we activiteiten ondernemen die voorspelbaar en minder origineel zijn.

 

Gegarandeerd authentiek

Het tweede voordeel van dit unieke ingebouwde garantiesysteem is dat het ervoor zorgt dat we activiteiten ondernemen die volledig oprecht, zuiver en authentiek zijn.

Omdat we tijdens een moment van inspiratie een connectie met onszelf ervaren die veel dieper gaat dan de wijze waarop we normaal gesproken met onszelf in contact staan, ontdekken we aspecten van onszelf die we op een andere manier niet zo snel in het vizier zouden krijgen. Combineert dit principe met het feit dat we inspiratie niet zien aankomen, dan betekent dit dat we op zo’n moment op de meest directe manier in contact staan met onze interesses en capaciteiten. Met datgene dat we werkelijk willen en kunnen. Op een manier die voor honderd procent oprecht, puur en zuiver is.

Doordat inspiratie ons verrast, heeft ons bewustzijn simpelweg nog geen kans gehad om deze pure connectie te beïnvloeden. Pas nadat we het moment hebben ervaren, en we de tijd krijgen om erover na te denken, ontstaat de ruimte waarin we de pure connectie minder zuiver zouden kunnen maken. Dan is de kans groot dat onze twijfels, vooroordelen, onzekerheden en verwachtingen de persoonlijke connectie gaan interpreteren voor iets dat het niet is. Of dat onze angsten het afdoen als iets dat niet bij ons past, of als iets dat ons waarschijnlijk toch nooit zal lukken.

Maar daarvoor – op het moment dat we inspiratie daadwerkelijk ervaren – is het niks minder dan de meest zuivere, intense en oprechte connectie met datgene dat ons bijzonder maakt.

Dit zorgt ervoor dat mensen die hun inspiratie volgen een positievere gesteldheid, meer geluk, meer dankbaarheid en een betere mentale gezondheid ervaren.

Wetenschap

Dat inspiratie een unieke brandstof levert die onmisbaar is voor iedereen die op zoek is naar groei en vooruitgang, blijkt overigens niet alleen uit deze onderbouwing. Ook zonder dit nieuwe perspectief tonen wetenschappers al langer aan dat inspiratie leidt tot meer succes.

Zo blijkt uit verschillende studies dat inspiratie een veel langduriger effect heeft op onze motivatie en concentratie dan andere – minder zuivere – redenen om in actie te komen. Zoals geld, status, macht, dwang, deadlines en autoriteit bijvoorbeeld. Doordat inspiratie zo persoonlijk aanvoelt, ervaren we het als een afspraak met onszelf. Hierdoor voelen we veel meer drang en urgentie om de stappen te zetten die noodzakelijk zijn voor het behalen van succes. En zijn we in staat om op momenten waarop we anders misschien zouden opgeven, toch net dat stapje extra te zetten.

Andere studies tonen aan dat mensen die handelen vanuit hun inspiratie veel sneller tot oplossingen komen om problemen uit de weg te werken. Hierdoor zijn ze flexibeler en effectiever in situaties die onverwachts veranderen. Ze vinden sneller de juiste woorden om oplossingen of ideeën te omschrijven en zijn hierdoor ook sneller in staat om in contact te komen met de mensen die hen verder kunnen helpen bij het realiseren van hun dromen en ambities.

En als kers op de taart hebben onderzoekers aangetoond dat inspiratie – als gevolg van al deze positieve effecten – leidt tot meer geluk en welzijn. Doordat mensen en organisaties die hun inspiratie volgen een verhoogde persoonlijke betrokkenheid ervaren bij wat ze doen – en daardoor beter presteren – halen zij veel meer plezier en voldoening uit de activiteiten die ze ondernemen. Dit zorgt ervoor dat zij een positievere gesteldheid, meer geluk, meer dankbaarheid en een betere mentale gezondheid ervaren. En dat zorgt er automatisch voor zij in het algemeen door anderen beoordeeld worden als positiever, enthousiaster en aantrekkelijker dan mensen die hun inspiratie negeren.

Omvorming

En dus staan we voor een flinke omvorming. Want dit nieuwe perspectief leert ons niet alleen op een hele andere manier naar de waarde en relevantie van inspiratie kijken, het toont ook duidelijk aan waarom we met onze huidige groeistrategie niet in staat zijn om de resultaten te boeken waar we naar op zoek zijn. Uit angst voor het verliezen van tijd proberen wij groei en vooruitgang te realiseren door zoveel mogelijk onvoorspelbaarheid uit de weg te gaan. Terwijl nu blijkt dat deze periodes juist cruciaal zijn voor het realiseren van onze dromen en ambities.

Wanneer we in de toekomst dus verzekerd willen blijven van de groei en vooruitgang die we nodig hebben, is het dus cruciaal dat we onze strategie aanpassen. Dat we loskomen van de ‘val van voorspelbaarheid’ waarin we terecht zijn gekomen, en de durf ontwikkelen om te vertrouwen op de bijzondere kracht die verscholen ligt in onvoorspelbaarheid.

Vierfasemodel

Dit klinkt haast als een onmogelijke taak voor een maatschappij die al eeuwenlang is ingesteld op een toename van snelheid en efficiëntie. Maar gelukkig biedt het nieuwe perspectief op inspiratie ook hiervoor een oplossing. Wanneer we alle opgedane kennis namelijk op een rijtje zetten, dan ontstaat er een zeer overzichtelijk model. Een model dat op meerdere manieren helpt bij omvorming waar we voor staan.

Cut the Shortcut - Vierfasenmodel
Cut the Shortcut - Vierfasenmodel

Doordat het model alle fases en facetten van de werking van inspiratie duidelijk in kaart brengt, verdwijnt alle vage mist die er in de afgelopen eeuwen omheen is komen te hangen. Hierdoor helpt het ons om het begrip te leren kennen voor wat het werkelijk is; een praktisch groei-instrument dat voor iedereen beschikbaar is.

En doordat het model de kracht van inspiratie opdeelt in vier zeer overzichtelijke fases, voorziet het ons tevens van een volledig nieuwe route naar succes. Een route die ons duidelijk laat zien welke stappen doorlopen moeten worden op weg naar het realiseren van onze maximale impact, en op welke manier inspiratie ons tijdens al die stappen kan ondersteunen.

1. Fit

In fase 1 zorgt inspiratie voor ‘fit’. Het brengt ons in contact met onze interesses en capaciteiten op een manier die veel dieper gaat dan dat wij zelf zouden kunnen achterhalen. En dat betekent dat het onze ogen opent voor datgene dat ons bijzonder maakt. Voor datgene dat we werkelijk willen en kunnen.

Zodra we momenten van inspiratie op deze manier gaan lezen en ontcijferen, krijgen we steeds duidelijker in beeld in welke richting en op welke manier we onze maximale impact kunnen gaan realiseren.

2. Commit

Zodra dit beeld helderder wordt, dan is het een kwestie van tijd totdat een nieuw moment van inspiratie zich ontwikkelt tot een doorslaggevende mijlpaal in ons groeiproces; een zogenaamd ‘decisive moment’. Niet omdat dat moment anders is dan andere momenten van inspiratie, maar omdat onze ‘fit’ inmiddels zo duidelijk en sterk is geworden, dat we over de durf en het vertrouwen beschikken om die route ook daadwerkelijk te gaan opvolgen. En ons te committeren aan de keuzes en de acties die nodig zijn om deze ambitie ook echt in de praktijk te gaan brengen.

3. Grit

Zodra we onszelf vervolgens hebben voorbereid op uitvoering, dan voorziet inspiratie ons in fase 3 van de brandstof die we nodig hebben om de ingeslagen weg ook daadwerkelijk vol te houden. Om niet bij de eerste de beste tegenslag de handdoek in de ring te gooien, maar door te zetten. Ook op de momenten waarop alles even tegen lijkt te zitten.

Doordat we onze inspiratie besloten hebben op te volgen, ondernemen we activiteiten die één op één matchen met wat we werkelijk willen en kunnen. En dus beschikken we over de brandstof die daarbij hoort. De focus, motivatie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen (‘grit’) die we nodig hebben om alle uitdagingen, tegenslagen en impasses te kunnen doorstaan die tijdens deze fase onvermijdelijk op ons pad zullen komen.

4. Wreck-it

Wanneer we vervolgens lang genoeg doorzetten, dan belanden we vanzelf bij onze maximale impact. Bij het moment waarop we presteren op de toppen van ons kunnen, en alles uit de situatie halen wat erin zit. En ook dan nog helpt inspiratie ons met het vervullen van een cruciale opdracht.

Het realiseren van maximale impact is namelijk nooit een eindstation. Nadat we het beste uit een bepaalde situatie hebben gehaald, dan begint de lus gewoon weer opnieuw. De wereld staat namelijk nooit stil, en ook onze persoonlijke interesses en capaciteiten ontwikkelen zich voortdurend. En dat betekent dat ook onze maximale impact steeds verder zal opschuiven.

Daarom is het in fase 4 van groot belang dat we niet op onze lauweren rusten, maar voortdurend nieuwe momenten van inspiratie blijven opzoeken. Om op die manier – ook nadat onze interesses en capaciteiten zich hebben ontwikkeld – voortdurend de ‘fit’ te behouden met wat we op dat moment werkelijk willen en kunnen. En daarmee ook in de toekomst ervan verzekerd te blijven dat we een route volgen die leidt naar onze maximale impact.

In de laatste fase voorziet inspiratie ons dus van de kracht om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Om het succes van gisteren los te laten en af te breken (wreck-it) en zo te voorkomen dat we verzanden in systemen, omgevingen of structuren waarin we niet langer het beste uit onszelf halen.

Shortcut cultuur

En als laatste is het model bijzonder waardevol omdat het de urgentie van de omvorming waar we voor staan op een hele mooie manier in beeld brengt. De kleinere oranje lus in het midden illustreert namelijk het alternatief; onze huidige groeistrategie. De strategie waarbij we snelheid en efficiëntie zien als de sleutels tot succes. Daarbij vermijden we zoveel mogelijk onvoorspelbaarheid, uit angst voor het verliezen van kostbare tijd. Maar daardoor belanden we ongemerkt in een zogenaamde ‘shortcut cultuur’. Een cultuur die zo gericht is op het vinden van snellere en kortere routes naar succes, dat we de periodes uit de weg gaan die cruciaal voor het realiseren van onze dromen en ambities.

Met het vierfasemodel krijgen we een instrument in handen om de gevaren van deze shortcut cultuur eenvoudig onschadelijk te maken. Door alle praktische en wetenschappelijke kennis die we hebben opgedaan te verbinden aan het model, kunnen we per fase een ideale benadering optekenen. Zo leren we precies hoe elke stap eruit ziet. Wat de specifieke doelen zijn. Tegen welke valkuilen we onszelf moeten wapenen, en welke keuzes, instrumenten en omgevingen ons helpen om elke fase zo doeltreffend mogelijk door te komen.

Hierdoor verandert inspiratie van een ongrijpbaar en abstract fenomeen in een overzichtelijk instrument dat eenvoudig in de praktijk is te brengen. Waardoor iedereen die op zoek is naar het realiseren van maximale impact toegang krijgt tot de onevenaarbaar krachtige brandstof die daarvoor nodig is.

De praktijk

Ben jij ook overtuigd geraakt van de unieke waarde van inspiratie? Wil jij dit groei-instrument ook volledig onder de knie krijgen, en leren hoe je alle fases op weg naar maximale impact succesvol kan doorlopen? Neem dan snel contact met ons op!

We vertellen je hier graag alles over in een persoonlijk gesprek, een presentatie of een interactieve workshop. Liever zelf lezen? Houd dan dit blog in de gaten. Want de komende weken ga ik in losse artikelen steeds dieper in op de do’s & dont’s van elke afzonderlijke fase.

In de tussentijd ben ik natuurlijk benieuwd naar jullie reacties. Wat is jouw ervaring met de kracht van inspiratie? Kun jij je vinden in de waarde van het nieuwe perspectief, of juist helemaal niet? Deel jouw ideeën in een reactie op dit bericht, of via social media met de hashtag #cutshortcut.

En vergeet ook niet regelmatig onze Facebook, Twitter en Instagram kanalen te bezoeken voor meer inspirerende content!

 


 

‘Cut the Shortcut’ vertelt de visie van merkontwerpstudio OOGT op de wijze waarop mensen en merken maximale impact kunnen realiseren. Het is het resultaat van een jarenlange zoektocht die grote vraagtekens zet bij de manier waarop we momenteel gewend zijn om invulling te geven aan onze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Uit angst voor het verliezen van tijd overspoelen we onszelf met zoveel mogelijk voorspelbaarheid, terwijl succes juist ontstaat uit periodes en omgevingen die opvallend onvoorspelbaar zijn. ‘Cut the Shortcut’ probeert dit te veranderen. Door de tekortkomingen van onze ‘shortcut cultuur’ in kaart te brengen, en tegelijk te komen met een waardevol alternatief. Een zeer verrassende groeistrategie die ons toegang geeft tot een unieke brandstof die verscholen ligt in onvoorspelbaarheid.